image
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Odlehčovací služba

Odlehčovací služba

Domov také poskytuje odlehčovací službu dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání služby

Posláním odlehčovací služby je poskytovat osobám v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti, věku, zdravotního stavu a osamělosti podporu a pomoc, která jím nemůže být zajištěna v domácím prostředí a tím umožnit pečující osobě odpočinek a regeneraci fyzických i psychických sil. Je-li volné místo, ředitel může rozhodnout o prodloužení odlehčovací služby na základě nové Smlouvy o poskytování sociální péče, pokud u klienta nastane situace zvláštního zřetele. Za situaci zvláštního zřetele se považuje situace, kdy se klient nemůže vrátit do domácí péče, neboť péči nelze již zajistit za pomoci blízké osoby a terénních sociálních služeb.

Cílová skupina

Cílová skupina uživatelů odlehčovací služby jsou osoby ve věku 65 let a více, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zabezpečení jejich potřeb, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Základní činnosti

 • poskytujeme ubytování a stravování,
 • pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomáháme při osobní hygieně nebo poskytujeme podmínky pro osobní hygienu,
 • zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím,
 • nabízíme sociálně terapeutické a aktivizační činnosti,
 • pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • pomáháme při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zásady poskytování sociální služby

 • Dodržování práv klienta.
 • Respektování volby klienta – Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí a přání klienta.
 • Individuální přístup ke klientovi.
 • Rovnocenný přístup ke klientovi – Pracovníci podporují vzájemnou důvěru a respekt.
 • Týmová spolupráce.
 • Poskytování odborné služby.

Zásady poskytování sociální služby

Respektujeme osobní svobodu, zachováváme lidskou důstojnost a lidská práva, preferujeme odbornost, rovnost, diskrétnost, respektujeme potřeby, nezávislost a využívání sítě služeb.

Kapacita je 1 uživatel.

Cíle služby

Cílem sociální služby je podpora domácí péče v rodinách a zajistit klientům, kteří potřebují péči druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti pobytovou službu na přechodnou dobu, kdy se o ně nemůže postarat pečující osoba např. z důvodu náhle indispozice, vyčerpání, odcestování apod. Cílem tedy je zabezpečit potřeby klienta a umožnit pečující osobě odpočinek v náročné péči.

Komu službu neposkytujeme

S ohledem na zachování kvality poskytovaných služeb, odbornost personálu a prostory domova, službu nemůžeme poskytnout, pokud:

 • je kapacita služby naplněna,
 • jde o osobu s psychiatrickým onemocněním, které by na základě indikace lékaře mohlo vést k narušování kolektivního soužití,
 • jde o osobu závislou na návykových látkách a alkoholu,
 • jde o osobu s infekčním nebo parazitárním onemocněním v akutním stádiu,
 • jde o osobu, jejíž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • jde o osobu, která žádá o poskytnutí sociální služby, které poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • jde o osobu mentálně postiženou.

Ubytování

Poskytujeme ubytování v 1 jednolůžkovém pokoji s plným sociálním zařízením s terasou.

Zdravotní péče

Poskytujeme zdravotní péči od 6.00 – 19 hodin. Uživatel zůstává po dobu pobytu v domově i nadále v péči svého praktického lékaře. Praktický lékař v případě zhoršení zdravotního stavu zajišťuje zdravotní péči formou návštěvy u lůžka.

Tuto poskytovanou službu je možné domluvit si s předstihem, minimální délka pobytu je 7 dnů, maximální 6 týdnů. V případě zájmu může být poskytována opakovaně.