image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Veřejný závazek

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Domova pro seniory Ludmila je poskytovat osobám v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti, věku, zdravotního stavu a osamělosti podporu a pomoc, která jím nemůže být zajištěna v domácím prostředí.

Cíle

 • Podpora klienta při příchodu do Domova
  • podpora a pomoc při adaptaci klienta na nové prostředí
  • pomoc klientovi při přizpůsobení pokoje domácímu prostředí
 • Zachování stávajících schopností a dovedností klienta
  • motivovat a podporovat klienta v soběstačnosti
  • motivovat klienta k vedení aktivního života
 • Podpora klienta při udržování a navazování sociálních kontaktů
  • podpora klienta v kontaktu s rodinou, přáteli
  • podpora klienta při navazování vztahů s dalšími klienty v Domově
 • Podpora klienta při navazování kontaktů se společenským prostředím
  • podpora klienta ve využívání služeb a aktivit v Domově a mimo Domov

Cílová skupina

Služba je určena lidem ve věku od 65 let, kteří potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc podle jejich individuálních potřeb.

Služba není určena pro osoby:

 • kterým nejsme schopni poskytnout kvalitní a bezpečnou službu, např. zrakově a sluchově postiženým, kteří vyžadují speciální odbornou péči prostřednictvím osobního asistenta, slepeckého psa, nebo komunikují pouze prostřednictvím znakové řeči
 • s psychózami, psychickými poruchami a se závislostí na alkoholu nebo jiných omamných látkách, při nichž uživatel může ohrozit sebe nebo i druhé, respektive jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu, ohrožující sebe sama, okolí a majetek
 • vyžadující trvalou lékařskou péči
 • trpící poruchou orientace v prostoru a je-li nutný dohled vzhledem k jejich útěkovým tendencím /jsme zařízení otevřeného typu
 • s infekčními a parazitárními chorobami všech druhů v akutním stadiu, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění nákazy pro druhé
 • v akutním stadiu onkologického onemocnění
 • s dementními stavy, kterými prokazatelně ohrožují sami sebe a své okolí
 • které jsou zcela soběstačné a nepotřebují stálou pobytovou sociální službu
 • se střední nebo těžkou formou mentálního postižení

Zásady poskytované sociální služby

Dodržování práv klienta

Pracovníci usilují o vytváření podmínek pro poskytování služby, v nichž klient může naplňovat svá práva.

Respektování volby klienta

Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí a přání klienta.

Individuální přístup ke klientovi

Pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb klienta. Podporu a pomoc poskytují pracovníci na základě potřeb a schopností uživatele, aby si co nejdéle zachoval svou soběstačnost.

Rovnocenný přístup ke klientovi

Pracovníci podporují vzájemnou důvěru a respekt.

Týmová spolupráce

Pracovníci při poskytování služby klientovi vzájemně spolupracují a předávají si informace.

Poskytování odborné služby

Pracovníci se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní profesní růst tak, aby byli způsobilí poskytovat svou práci kvalifikovaně. Znalosti získané ze seminářů a stáží předávají svým spolupracovníkům a zavádějí je do praxe.

Podmínky pro vlastní vůli

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osob

Klient má možnost volby ( jaká služba bude klientovi poskytována), které úkony budou poskytovány a které si klient nepřeje.

Právo na přiměřené riziko

Respektujeme právo klienta projevit vlastní vůli ve výběru jídla nebo odmítnutí ošetřovatelské péče. Vždy je klient upozorněn na možné riziko a následně edukován personálem.

Kontakty klienta s jinými lidmi

Klient má možnost se setkávat se seniory z Klubů seniorů z Háje ve Slezsku a ze Lhoty na plesech, sportovních utkáních a u příležitosti dalších společenských setkávání. Tyto setkání probíhají na půdě Domova nebo přímo v klubech seniorů.

Trávení volného času

Klient si o svém volném čase rozhoduje sám.

Stravování

Klient má možnost, si vybrat, zda se bude stravovat na pokoji či ve společné jídelně.

Ubytování

Umožňujeme volbu v uspořádání věcí na pokoji, umístění vlastních předmětů (obrázků, rádia).

Financování

Domov pro seniory Ludmila je příspěvková organizace obce Háj ve Slezsku. Financování je zajištěno dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, příspěvkem zřizovatele, úhradami uživatelů a platbami od zdravotních pojišťoven.